Hirdetmény az óvodai felvételekről

Kategória: Közérdekű 2017. április 06., csütörtök 12:25

korcimerA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) szerint az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Hány éves kortól kötelező az óvodába járás?

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, azaz idén 2017. szeptember 1-jétől legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, amelynek teljesítéséért a szülő felelős.

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Mikor kell beiratkozni?

A beiratkozás időpontja: 2017. május 2-5.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

Nevelési év közben is felvehető a gyermek?

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ennek értelmében, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

A kötelező felvételt biztosító óvoda

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző 3 hónapnál régebb óta szerepel.

Mit kell beiratkozáskor bemutatni?

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes - vagy választott óvodába lehet. A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

 nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású; a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja; a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik)

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai felvételről szóló értesítés

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntéséről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában - a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - legkésőbb 2017. június 2. napjáig értesíti a szülőt.

Hogyan lehet fellebbezni az óvoda döntése ellen?

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető – az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával együtt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jegyzője által megbízott szervezeti egységhez, az Intézményfelügyeleti Ágazathoz küldi.

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

Intézményfelügyeleti Ágazat

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Az ügyben Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai

2016. január 1-jétől az a szülő, aki az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra 2017. április 20-áig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetén a fenntartó - az óvodavezető, valamint védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva azon év augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a 2017/2018. nevelési év kezdőnapjától esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Ha a szülő egyházi és magán- vagy nemzetiségi önkormányzati, valamint állami fenntartású – tehát nem települési önkormányzati – fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésbe már beíratott gyermek szülője a fenti eljárás szerint 2017. április 20-ig, illetve a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, továbbá a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év során kérheti a gyermek óvodai felvételét.

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:

2017. szeptember 1. (péntek)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2017. március 29.

Dr. Szeles Gábor

jegyző

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail