Pályázati kiírás: Önkormányzati tulajdonban lévő üresen álló üzlethelyiségek

Kategória: Közérdekű 2017. március 13., hétfő 14:30

korcimerBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg üresen álló üzlethelyiségeinek bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

 

 

Pályázati eljárást lefolytató:

1) Bérbeadó: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (telefonszám: 1/427-6100, cím 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) – továbbiakban, mint Bérbeadó.

2) Kezelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (cím: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64., ügyintézők és elérhetőségeik: Horváthné Mislai Ildikó helyiséggazdálkodó 1/278-58-37/137, vagy Tóthné Illés Tünde helyiséggazdálkodó 1/278-58-48/191) – továbbiakban, mint Kezelő.

 

A pályázható ingatlanok köre:

Cím: 1214 Budapest, Erdősor utca 45-47.

Helyrajzi szám: 200945/2

Műszaki állapot: Felújításra szorul

Területe: 505 nm

 

A helyiségek személyes megtekintése:

Az alábbiakban megjelölt időpontban, Kezelő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően:

2017. március 21.09:00 – 14:00,

 

Pályázatban résztvevők köre:

A pályázatban az vehet részt, aki a szerződéskötési feltételeknek megfelel. Ez alapján bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető, akinek:

a) nincs köztartozása, és a versenytárgyalás kiírását megelőző 5 évben az önkormányzattal, illetve a kezelővel szemben tartozása nem volt,

b) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás hatálya alatt,

c) vállalja, a bérleti díj éves emelésének megfizetését, mely nem lehet magasabb a Rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott mértéknél,

d) vállalja, hogy az épület felújítása bontása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat,

e) vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,

f) vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

g) vállalja egy éven belül az ingatlan tető, tetőszerkezet, homlokzat, homlokzati nyílászárók, padozat, épületgépészet, kerítés felújítását, valamint külső tereprendezést, amely az előzetes felmérések alapján hozzávetőleg 20.000.000,- Ft összegű beruházást jelent

h) vállalja, hogy a felújítással kapcsolatban külön megállapodást köt a Kezelővel.

 

Az ingatlan hasznosítás célja és a helyiségben végezhető pontos tevékenységek köre:

A helyiség kizárólag raktározás céljára hasznosítható.

A pályázó a pályázatát annak tudatában nyújtja be, hogy tudomása van különösen az alábbiakról:

a helyiségben csak szerelt mozgatható válaszfalak helyezhetők el kérelmére, a Bérbeadó írásos, előzetes hozzájárulásával,

a szerződés megszűnésekor a bérlőnek, a helyiséget tiszta, használatra alkalmas, rendeltetésszerű állapotban, illetve ellenkező megállapodás hiányában az eredeti állapot helyreállításával kell visszaadnia,

a közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a helyiségre általános vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a közszolgáltatóval. A bérlő köteles a kezelő külön felhívása nélkül minden év január 31. napjáig igazolni, hogy a nem a kezelőn keresztül megfizetett közüzemi szolgáltatások tekintetében díjtartozással nem rendelkezik, melyet a szolgáltató által, 15 napnál nem régebben kiállított igazolással kell igazolnia. Továbbá a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő az igazolásokat legkésőbb a helyiség átadásakor köteles a Kezelő részére átadni. A Bérlő köteles viselni minden közműfejlesztési hozzájárulást és díjat, bekötési- és csatlakozási költséget és díjat és minden egyéb díjat vagy költséget, amely a Bérlő közműigényének a kielégítéséhez szükséges a helyiség vonatkozásában,

a Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a speciális feltételeket a Bérbeadó nem biztosítja, a helyiségek belső kialakítása a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik.

 

Bérleti díj:

A bérleti díj összegének alsó határa: 500 Ft/négyzetméter.

Továbbá pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat, a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül.

Továbbá pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a helyiség átadásával, karbantartásával, felújításával, a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatos eljárásra a mindenkor hatályos Rendeletben foglalt szabályok az irányadóak.

Bérleti jog megváltási díj: nincs.

A pályázatot elnyerő pályázó vállalja, hogy a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bruttó bérleti díj kétszeresének megfelelő óvadékot megfizeti.

 

Bérlet időtartama:

Határozott időre, maximum 5 év időtartam.

 

Versenytárgyalási biztosíték mértéke:

A versenytárgyalási biztosíték mértéke, a Rendeletben meghatározottak szerint a helyiség forgalmi értékének maximum 5 %-a, melynek összege:  5.080.000.-Ft.

A versenytárgyalási biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pénztárában /hétfőn 700 – 1300, szerdán 1300 – 1700 , pénteken 700 – 1100 között/, vagy átutalni a 11784009-20200484 számú számlára, vagy csekken feladni. Az ajánlat csak akkor fogadható el érvényesnek, ha a befizetés tényének igazolását a pályázó a pályázati anyaghoz csatolta.

A pályázó elfogadja, hogy nyertes ajánlat esetén a versenytárgyalási biztosíték összege a szerződéskötésig befizetendő óvadék összegébe beszámít, illetve nem nyertes ajánlat esetén a befizetett biztosíték kamatmentesen, az eredményhirdetést követő 30 napon belül visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás nyertese a pályázat beadásával elfogadja, hogy amennyiben a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg, a versenytárgyalási biztosíték összegét elveszíti.

 

A versenytárgyalási ajánlat benyújtásának módja, ideje, helye:

A pályázati kiírás és pályázati lap papír alapon átvehető a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 2017. március 13. napjától, továbbá letölthető a www.varosgazda.eu internetes oldalról.

 

A pályázat benyújtásának ideje és helye:

2017. március 13. /hétfő/ 8:00 – 2017. március 27. /hétfő/ 16 óra között, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.

 

Pályázat benyújtásának formája és csatolandó dokumentumok listája:

A versenytárgyalási felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Kezelőnél, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „Helyiségpályázat”.

Ettől eltérő borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nem vesz át. A pályázati anyagot tartalmazó borítékot a Kezelő munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot a pályázó részére a Kezelő munkatársa egy átvételi elismervényen köteles igazolni.

 

A pályázati anyaghoz mellékelni kell:

pályázati lapot vagy annak tartalmával megegyező iratot,

versenytárgyalási biztosíték megfizetésének igazolását,

jogi személy esetén ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített: társasági szerződést vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

 aláírási címpéldányt,

egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói kártya másolatát, ennek hiányában igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,

minden olyan iratot, amit a pályázó szükségesnek tart.

 

A versenypályázat elbírálásának időpontja és módja, továbbá az eredményhirdetés helye és ideje:

2017. március 28. 14 óra Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Bp. Katona József u. 62 – 64.) tárgyalója.

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján azzal kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Azonosság esetén a pályázók közül a nyertest sorsolással kell kiválasztani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertese a szerződést nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a versenytárgyaláson részt vett következő legmagasabb ajánlatot tevő részére kell a helyiséget bérbe adni.

A nyertes pályázó sorszáma a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hirdetőtábláján öt napra kifüggesztésre kerül. A nyertes pályázó az elbírálásról írásban is kap értesítést.

 

Egyéb rendelkezések:

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

 

Budapest, 2017. március

Borbély Lénárd

polgármester

 

A pályázati lapot megtekintheti docIDE kattintva.

A pályázható helyiségek listáját megtekintheti xlsxIDE kattintva

Utoljára frissítve: 2017. március 13., hétfő 14:44

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail