Pályázati felhívás a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére

Kategória: Közérdekű 2017. február 27., hétfő 08:53

korcimer2017. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a nemzetiségi önkormányzatok működésének fontosságát és jelentőségét, valamint megvalósítandó törekvéseit, 2017. évre költségvetési támogatást nyújt ezen szervezetek részére.

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési támogatására pályázatot nyújthat be Budapest XXI. kerület (Csepel) választópolgárai által megválasztott 7 nemzetiségi önkormányzat (bolgár, görög, német, örmény, roma, román, ukrán), elsősorban az alábbi témakörökben:

 

 

 

- oktatás-nevelés,

- kulturális-, művelődési tevékenység,

- hagyományőrzés,

- történelmének ismertetése,

- anyanyelv-ápolás,

- anyaországgal való kapcsolattartás,

- szociális tevékenység,

- gyermek- és ifjúságvédelem,

- érdekképviselet-, esélyegyenlőség elősegítése,

- csepeli értékek megőrzése.

 

A pályázó nemzetiségi önkormányzatnak elegendő 1 db pályázatot benyújtania, mert a pályázaton belül egyszerre több témakör, több feladat/program/cél is megjelölhető.

Nem részesülhet pályázati támogatásban az a nemzetiségi önkormányzat, amely Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által korábban nyújtott bármely támogatással nem számolt el, vagy amelynek az Önkormányzattal (beleértve valamennyi intézményét, a hivatalát, valamint a gazdasági társaságait is) szemben bármely jogcímen fennálló, lejárt tartozása van, vagy 60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása van, vagy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége van.

 

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A nemzetiségi önkormányzatok által elsősorban a csepeli lakosság számára végzett feladatok, programok színvonalas, tartalmas, minőségi megvalósításának támogatása (pl. az 1. pontban szereplő témakörökkel kapcsolatos rendezvények, előadások, fellépések, kiállítások, vetélkedők, versenyek megvalósítása, kiadványok megjelentetése, gyermekek táboroztatása, kulturális célú utaztatása, ezekhez kapcsolódó anyagköltségek, kis értékű eszközbeszerzés, dologi beszerzések, fellépési díj, tiszteletdíj, belépőjegyek támogatása, terembérlés, nyomdaköltség, vetélkedők ajándéktárgyai, stb. költségeinek támogatása).

A pályázatban foglalt tevékenységnek, programnak, célnak 2017. április 1. és 2017. december 31. között kell megvalósulnia.

A kiíró felhívja a figyelmet, hogy a támogatási megállapodások megkötése előtt a nyertes pályázók csak saját felelősségükre kezdhetik meg a programok megvalósítását!

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a támogatott szolgáltatásokat (feladatokat/programokat/célokat) kötelesek térítésmentesen nyújtani a lakosságnak, illetve az esetleges beszerzéseiket kötelesek nyílt és diszkriminációmentes eljárás útján végrehajtani!

 

III. A PÁLYÁZAT FINANSZÍROZÁSA

1. Önkormányzat a pályázatra bruttó 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer forint keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetése terhére. A kiíró azonban e keretösszeg kimerítésére nem köteles!

2. A pályázatban a megvalósítani tervezett feladat/program/cél(ok) részletes tartalmát és részletes költségvetését – amennyiben több program/feladat/cél kerül megvalósításra, úgy azok időbeli sorrendjében – be kell mutatni, megnevezve, hogy az egyes tételek mely célra kerülnek felhasználásra.

A pályázók által saját forrás felmutatása a programokhoz nem feltétel.

3. Egy pályázó által a pályázatra elnyerhető maximális összeg: bruttó 500.000 Ft.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül több feladat/program/cél is megjelölhető. A pályázatra biztosítható maximális összeg azonban ekkor sem haladhatja meg a bruttó 500.000 Ft-ot!

4. A finanszírozás módja:

A támogatási döntést követően 2017. április 28-ig az Önkormányzat támogatási megállapodást köt a nyertesekkel. A támogatás – ill. megfelelő részletének – átutalása a támogatási megállapodás aláírását követő 15 napon belül történik.

A támogatás felhasználása kizárólag a nyertes pályázatban foglalt feladatra/programra/célra történhet, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Amennyiben a pályázó több feladatra/programra/célra is támogatást nyert, úgy a támogatás az egyes programokhoz/célokhoz kapcsolódó részletekben, és a korábbi részlettel való elszámolást követően kerül kifizetésre! A pályázó a támogatást tovább nem ruházhatja, köteles azzal a program megvalósítását követő 30 napon belül a támogatott nevére és címére kiállított számlákkal és beszámolóval elszámolni!

5. Nem igényelhető és nem számolható el támogatás a következő költségekre:

bér és járulékai kifizetésére,

a szervezet működési költségeire, rezsiköltségére (közüzemi díjak, telefon- és internetköltség, stb.)

ajándékutalványra

a reprezentációs céllal történő étel, ital beszerzésére, éttermi szolgáltatás igénybevételére,

a programhoz nem kapcsolódó költségekre.

A jogosulatlanul igénybevett, szerződésellenesen felhasznált támogatást a támogatottnak vissza kell fizetnie!

 

IV. A PÁLYÁZAT TARTALMI, FORMAI KÖVETELMÉNYEI,

BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, HATÁRIDEJE, MÓDJA

1. A pályázatok kizárólag a Pályázati adatlapon és az abban felsorolt mellékletek csatolásával nyújthatók be, azt számítógéppel vagy olvasható kézírással kitöltve! Pályázati adatlap beszerezhető személyesen a Polgármesteri Hivatal (1211 Bp., Szent Imre tér 10.) II. em. 12/A. sz. irodájában Majorné Sándor Beáta ügyintézőtől, vagy letölthető a www.csepel.hu honlapról.

A pályázatokat 1 példányban, zárt borítékban, Ábel Attila alpolgármesternek címezve kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal II. em. 12/A. sz. irodájában, Majorné Sándor Beáta szervezési ügyintézőnél.

A borítékra rá kell írni: „Nemzetiségi önkormányzati pályázat”.

3. A benyújtás határideje: 2017. március 20. hétfö 12:00 óra. A postán érkező pályázatoknak is be kell érkezniük ezen időpontig! Ezen időpontot követően érkező pályázatok elkésettség okán elutasításra kerülnek!

A pályázatok a benyújtási határidőt követően nem módosíthatók.

4. A hiányosan vagy hibásan kitöltött adatlappal, vagy hiányosan csatolt mellékletekkel benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

5. A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető Majorné Sándor Beáta szervezési ügyintézőtől - tel.:  427-6165.

 

V. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

1. A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága értékeli, és azokat a 2017. márciusi rendes képviselő-testületi ülésre döntéshozatalra előkészíti.

2. Bírálati szempontok: A Bizottság és a Képviselő-testület elsősorban az alábbi szempontok szerint mérlegel: a pályázatban foglalt feladat/program/cél

mely maradandó, fenntartható értékek létrehozását jelenti,

költségvetésének kidolgozottsága, átláthatósága,

a csepeli helyi sajátosságokhoz, helyi értékekhez való kötődés erősítése,

a program ötletessége, stb.

3. Értesítés a nyertes pályázatokról: a 2017. márciusi rendes képviselő-testületi ülésen hozott döntést követő 8 napon belül írásban történik.  A pályázatok eredményéről szóló információk a „Csepeli Hírmondó” c. újságban és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata internetes honlapján is közzétételre kerülnek.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy jelen pályázati felhívást visszavonja!

 

A pályázati adatlapot letöltheti pdfIDE kattintva.

A teljes pályázati kiírást megtekintheti PDF-ben pdfIDE kattintva

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Képviselő-testülete

Utoljára frissítve: 2017. február 27., hétfő 10:07

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail