Pályázati kiírás – Üresen álló üzlethelyiségek bérbeadása

Kategória: Közérdekű 2017. február 14., kedd 14:45

korcimerBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg üresen álló üzlethelyiségeinek bérbeadására pályázatot ír ki, az alábbiakban részletezett feltételek szerint:

Pályázati eljárást lefolytató:

1) Bérbeadó: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (telefonszám: 1/427-6100, cím 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) – továbbiakban, mint Bérbeadó.

2) Kezelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (cím: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64., ügyintézők és elérhetőségeik: Horváthné Mislai Ildikó helyiséggazdálkodó 1/278-58-37/137, vagy Tóthné Illés Tünde helyiséggazdálkodó 1/278-58-48/191) – továbbiakban, mint Kezelő.

A pályázható ingatlanok köre:

Azon helyiségeket, amelyekre pályázat nyújtható be jelen kiírás 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet továbbá tartalmazza az ingatlanok címét, alapterületét, felszereltségét és műszaki állapotát.

 

A helyiségek személyes megtekintése:

Az alábbiakban megjelölt időpontokban, Kezelő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően:

• 2017. február 16. 09:00 – 14:00,

• 2017. február 21. 09:00 – 14:00,

• 2017. február 23. 09:00 – 14:00,

 

Pályázatban résztvevők köre:

A pályázatban az vehet részt, aki a Rendeletben meghatározott szerződéskötési feltételeknek megfelel. Ez alapján bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető, akinek:

a) nincs köztartozása, és a versenytárgyalás kiírását megelőző 5 évben az önkormányzattal, illetve a kezelővel szemben tartozása nem volt,

b) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás hatálya alatt,

c) vállalja, a bérleti díj éves emelésének megfizetését, mely nem lehet magasabb a Rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott mértéknél,

d) vállalja, hogy az épület felújítása bontása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat,

e) vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,

f) vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

 

Az ingatlan hasznosítás célja és a helyiségben végezhető pontos tevékenységek köre:

A helyiségek kizárólag raktározási vagy üzleti tevékenység céljára hasznosíthatóak.

Tekintettel arra, hogy magánszemélyek üzleti tevékenységet nem folytathatnak, ezért ők csak raktározási célra vehetik igénybe a helyiségeket.

A helyiségekben üzleti tevékenységet folytatni csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet, amely beszerzése a bérlő feladata.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén sem Bérbeadóval, sem Kezelővel szemben semmilyen követeléssel nem él.

 

A pályázó a pályázatát annak tudatában nyújtja be, hogy tudomása van különösen az alábbiakról:

1) a helyiségben csak szerelt mozgatható válaszfalak helyezhetők el kérelmére, a Bérbeadó írásos, előzetes hozzájárulásával,

2) a szerződés megszűnésekor a bérlőnek, a helyiséget tiszta, használatra alkalmas, rendeltetésszerű állapotban, illetve ellenkező megállapodás hiányában az eredeti állapot helyreállításával kell visszaadnia,

3) a közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a helyiségre általános vagyonbiztosítást és felelősségbiztosítást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a közszolgáltatóval. A bérlő köteles a kezelő külön felhívása nélkül minden év január 31. napjáig igazolni, hogy a nem a kezelőn keresztül megfizetett közüzemi szolgáltatások tekintetében díjtartozással nem rendelkezik, melyet a szolgáltató által, 15 napnál nem régebben kiállított igazolással kell igazolnia. Továbbá a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő az igazolásokat legkésőbb a helyiség átadásakor köteles a Kezelő részére átadni. A Bérlő köteles viselni minden közműfejlesztési hozzájárulást és díjat, bekötési- és csatlakozási költséget és díjat és minden egyéb díjat vagy költséget, amely a Bérlő közműigényének a kielégítéséhez szükséges a helyiség vonatkozásában,

4) a Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a speciális feltételeket a Bérbeadó nem biztosítja, a helyiségek belső kialakítása a leendő Bérlő feladata, annak költségei a Bérlőt terhelik.

 

Bérleti díj:

A bérleti díj összegének alsó határát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Továbbá pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat, a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül.

Továbbá pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a helyiség átadásával, karbantartásával, felújításával, a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatos eljárásra a mindenkor hatályos Rendeletben foglalt szabályok az irányadóak.

 

Bérleti jog megváltási díj: nincs.

A pályázatot elnyerő pályázó vállalja, hogy a szerződéskötést megelőzően a helyiség havi bruttó bérleti díj kétszeresének megfelelő óvadékot megfizeti.

 

Bérbeadás időtartama:

A helyiségeket határozott időre, maximum 5 év időtartamra lehet bérbe adni.

 

Versenytárgyalási biztosíték mértéke:

A versenytárgyalási biztosíték mértéke, a Rendeletben meghatározottak szerint a helyiség forgalmi értékének maximum 5 %-a. A versenytárgyalási biztosíték pontos összegét az 1. számú melléklet tartalmazza üzletenkénti bontásban.

A versenytárgyalási biztosíték összegét a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. pénztárában /hétfőn 700 – 1300, szerdán 1300 – 1700 , pénteken 700 – 1100 között/, vagy átutalni a 11784009-20200484 számú számlára, vagy csekken feladni. Az ajánlat csak akkor fogadható el érvényesnek, ha a befizetés tényének igazolását a pályázó a pályázati anyaghoz csatolta.

A versenytárgyalási biztosíték összegét pályázatonként kell megfizetni és egy üzlethelyiségre egy pályázó csak egy pályázati anyagot nyújthat be.

A pályázó elfogadja, hogy nyertes ajánlat esetén a versenytárgyalási biztosíték összege a szerződéskötésig befizetendő óvadék összegébe beszámít, illetve nem nyertes ajánlat esetén a befizetett biztosíték kamatmentesen, az eredményhirdetést követő 30 napon belül visszafizetésre kerül.

A versenytárgyalás nyertese a pályázat beadásával elfogadja, hogy amennyiben a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg, a versenytárgyalási biztosíték összegét elveszíti.

A versenytárgyalási ajánlat benyújtásának módja, ideje, helye:

A pályázati kiírás és pályázati lap papír alapon átvehető a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 2017. február 13. napjától, továbbá letölthető a www.varosgazda.eu internetes oldalról.

 

A pályázat benyújtásának ideje és helye:

2017. február 13. /hétfő/ 8:00 - 2017. február 27. /hétfő/ 16 óra között, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.

 

Pályázat benyújtásának formája és csatolandó dokumentumok listája:

A versenytárgyalási felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Kezelőnél, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „Helyiségpályázat”.

Ettől eltérő borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nem vesz át. A pályázati anyagot tartalmazó borítékot a Kezelő munkatársa az átvételkor sorszámmal látja el. E sorszámot a pályázó részére a Kezelő munkatársa egy átvételi elismervényen köteles igazolni.

 

A pályázati anyaghoz mellékelni kell:

1) a pályázati kiírás 2. számú mellékletét képező pályázati lapot vagy annak tartalmával megegyező iratot,

2) versenytárgyalási biztosíték megfizetésének igazolását,

3) jogi személy esetén ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített: társasági szerződést vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

4) aláírási címpéldányt,

5) egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói kártya másolatát, ennek hiányában igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,

6) minden olyan iratot, amit a pályázó szükségesnek tart.

 

A versenypályázat elbírálásának időpontja és módja, továbbá az eredményhirdetés helye és ideje:

2017. február 28. /kedd/ 14 óra Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Bp. Katona József u. 62 – 64.) tárgyalója.

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján azzal kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. Azonosság esetén a pályázók közül a nyertest sorsolással kell kiválasztani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertese a szerződést nem köti meg az előírt határidőben, akkor ebben az esetben a versenytárgyaláson részt vett következő legmagasabb ajánlatot tevő részére kell a helyiséget bérbe adni.

A nyertes pályázó sorszáma a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hirdetőtábláján öt napra kifüggesztésre kerül. A nyertes pályázó az elbírálásról írásban is kap értesítést.

 

Egyéb rendelkezések:

Bérbeadó fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.

A bérbeadói jog gyakorlója a Kezelő javaslatára megtagadhatja a bérleti szerződés megkötését azzal a pályázóval, aki a szerződéskötést megelőző öt évben az általa bérelt önkormányzati helyiség használata során a bérbeadóval szembeni, a Rendelet 16/A. §-ban foglalt kötelezettségét megszegte, különösen, ha:

a) a helyiségben nem az engedményezett tevékenységet folytatta,

b) a helyiségben a bérbeadó hozzájárulása nélkül átalakítást végzett,

c) a helyiséget a bérbeadó hozzájárulása nélkül albérletbe adta, vagy abba más személyt befogadott,

d) a bérleményre vonatkozó karbantartási, felújítási kötelezettségeit felszólítás ellenére nem teljesítette.

 

Budapest, 2017. február

 

A pályázható helyiségek listáját megtekintheti pdfIDE kattintva.

A pályázati lapot letöltheti pdfIDE kattintva.

Utoljára frissítve: 2017. február 14., kedd 15:17

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail