Általános tájékoztató önkormányzati támogatásokról

Kategória: Közérdekű 2023. január 23. hétfő, 10:02

korcimer kiemeltA kérelmek személyesen a hivatal ügyfélszolgálatán, meghatalmazott útján, postai úton, vagy ügyfélkapun keresztül is benyújthatóak. Hivatalunk postacíme: Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal 1211 Budapest XXI., Szent Imre tér 10.

 

A kérelem nyomtatványok átvehetőek a hivatal ügyfélszolgálatán (1211 Budapest XXI. Petz F. u. 1-3.) annak nyitvatartási idejében (hétfőn: 8-17.30-ig, kedden és csütörtökön 8-15.30-ig, pénteken 8-12.00-ig), illetve megtalálhatóak a www.csepel.hu oldalon az ügyféltájékoztatók, nyomtatványok menüpontban.

 

A kérelem nyomtatványon a támogatást kérő és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók pontos személyes adatait szükséges feltüntetni.

 

Csatolandó mellékletek: a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás (nyugdíjigazolás, rendszeres ellátásról igazolás, attól függően, hogy milyen jövedelemmel rendelkezik), vállalkozó esetén NAV igazolás, munkanélküli, ellátásban nem részesülő esetén regisztrációs igazolás és alkalmi munka ellenértékéről szóló nyilatkozat, vagy visszaigazolás arról, hogy a regisztrációs kérelmét leadta, családi támogatás esetén a havi támogatásról szóló nyilatkozat.

 

Csepeli akadálymentesítési támogatás

 

Mozgásában korlátozott fogyatékkal élő személyek lakásának átalakításához nyújtott eseti támogatás, feltéve, hogy a lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy ezeknek egyeneságbeli rokona, testvére.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a fogyatékosságot igazoló orvosi szakvélemény,

 

önkormányzati bérlemény esetén a lakás használatának jogviszonyát igazoló szerződés, valamint a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. hozzájáruló nyilatkozata az átalakításhoz,

 

az átalakítással kapcsolatos költségvetés,

 

amennyiben a fogyatékkal élő nem a lakás tulajdonosa, akkor a lakás tulajdonosának, haszonélvetőjének hozzájáruló nyilatkozata az átalakításhoz.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetében 142.500,-Ft, családban élő esetében 114.000,-Ft/fő.

 

A támogatás összege az átalakítással járó költség összege, de nem haladhatja meg a 200.000,-Ft-ot, és öt éven belül csak egyszer adható, az átalakítás megvalósulásáról számlát kell benyújtani, az elbíráláshoz környezettanulmány készül.

 

Csepeli ápolási támogatás

 

Állandó és tartós gondozásra szoruló 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolása esetén nyújtható támogatás, amennyiben mind az ápolt, mind az ápoló Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata illetékességi területén él, a kerületben – a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint – bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és e címen életvitelszerűen lakik. További feltétel, hogy a nyomtatvány részét képező háziorvosi igazoláson felsorolt feltételek közül legalább három fennáll, a kérelmező és az ápolt között tartási, életjáradéki, örökösödési szerződés nem áll fenn, a kérelmező nem önálló vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaságnak nem személyes közreműködő tagja.

 

A kérelmező más rendszeres pénzellátásban nem részesülhet, keresőtevékenységet 4 órában, vagy havi 90 óra munkaidőkeretben végezhet, és vagyonnal nem rendelkezhet.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 71.250,-Ft, családban élő esetén 85.500,-Ft/fő.

 

Az ápolási támogatás 1 évre kerül megállapításra, havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapössszeg 80 %-a, 2023-ban bruttó 36.535,-Ft.

 

Csepeli átmeneti és krízistámogatás

 

A támogatás krízishelyzetbe, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok számára nyújtható eseti támogatási forma.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

elemi kár esetén szakhatósági jegyzőkönyv,

 

főző-, fűtő-, hűtőkészülék meghibásodása esetén javíthatatlanságról szóló igazolás, javítási számla, pótlás szükségessége esetén árajánlat, vásárlás esetén kiállított számla másolata,

 

egyéb, a rendkívüli élethelyzet alátámasztását bizonyító iratok fénymásolata (rezsiköltséget, gyógyszerfogyasztást igazoló számlák, kórházi zárójelentés stb.).

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 108.300,-Ft, családban élőnél 94.050,-Ft/fő.

 

A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000,-Ft, de nem haladhatja meg az 57.000,-Ft-ot, krízishelyzet esetében a támogatás összege nem haladhatja meg a 199.500,-Ft-ot.

 

Csepeli fűtési támogatás

 

Fűtési szezonra nyújtott támogatás, feltéve, hogy a lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője, vagy ezeknek egyeneságbeli rokona, testvére, és nem részesül lakhatási- , vagy lakbértámogatásban, és lakását vagy annak egy részét nem hasznosítja.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a kérelmező nevére és címére szóló tüzelőanyag megvásárlását igazoló számlák,

 

a lakásban élés jogcímét igazoló dokumentumok, adásvételi, bérleti, vagy használati szerződés.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 108.300,-Ft, családban élőnél 94.050,-Ft/fő, 70 év feletti egyedül élő esetén 128.250,-Ft, 70 év feletti családban élő esetén 108.300,-Ft/fő.

 

A támogatás iránti kérelmet az október, november és december hónapokra vonatkozó fűtési időszakra a tárgyév december 31. napjáig, a január, február és március hónapokra vonatkozó fűtési időszakra a tárgyév március 31. napjáig lehet benyújtani, a támogatás mértéke: havi 6.000,-Ft.

 

Csepeli gyógyászati segédeszköz támogatás

 

Gyógyászati segédeszköz használatára szoruló személyek eseti jellegű támogatása.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a háziorvos vagy szakorvos igazolását a gyógyászati segédeszközre való jogosultságról,

 

a gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz szaküzlet igazolását a jogosult által fizetendő térítési díjról.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 108.300,-Ft, családban élőnél 94.050,-Ft/fő,

 

A támogatás összege: a gyógyászati segédeszköz jogosult által fizetendő összege, max. 199.500,-Ft.

 

A támogatás megállapítását követő 30 napon belül a gyógyászati segédeszköz megvásárlását számlával kell igazolni. Előre megvásárolt gyógyászati segédeszköz esetén kérelmet a vásárlást követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet benyújtani.

 

Csepeli gyógyszertámogatás

 

Közgyógyellátásra nem jogosult, krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szoruló személyek részére nyújtott rendszeres támogatási forma.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

 

A támogatás 1 évre kerül megállapításra, havi összege az igazolt gyógyszerköltség 30%-a, maximum 6.000,-Ft.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 108.300,-Ft, családban élőnél 94.050,-Ft/fő, 70 év feletti egyedül élő esetén 128.250,-Ft, 70 év feletti családban élő esetén 108.300,-Ft/fő.

 

Csepeli nevelési támogatás

 

Gyermek neveléséhez nyújtott rendszeres támogatási forma, amennyiben a gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és a családnak vagyona nincs, a támogatás megállapítása 1 éves időtartamra történik.

 

A támogatás tanulmányi eredményre tekintettel ösztöndíjként is adható, ebben az esetben nem kizáró tényező a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megléte és nincs vagyonvizsgálat.

 

Tanulmányi eredmény alapján az általános iskola 6. osztályától adható az első, középfokú oktatási intézményben kapott végbizonyítvány megszerzéséig, legfeljebb 21. éves korig. A kérelem benyújtására minden évben augusztus 15. és szeptember 30. napja között van lehetőség, a támogatás megállapítása tanévre történik (szeptember 01-től következő év június 30-ig).

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

vagyonnyilatkozat,

 

tanulmányi eredmény alapján nyújtott támogatás esetében iskolai bizonyítvány fénymásolata.

 

Jövedelemhatár: nevelési támogatás esetében 65.550,-Ft/fő, tanulmányi eredmény alapján megállapítható támogatás esetében 85.500,-Ft/fő.

 

Támogatás mértéke gyermekenként 5.000,-Ft, de családonként legfeljebb 15.000,-Ft.

 

Csepeli rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

 

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, tartósan létfenntartási gonddal küzdő gyermeket gondozó családok számára nyújtható eseti támogatási forma.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a kérelem megalapozottságát bizonyító iratok fénymásolata (rezsiköltséget, számlák, stb.).

 

Csepeli nevelési támogatásban részesülő család egy évben egyszer részesülhet ebben a támogatási formában.

 

Jövedelemhatár: 85.500, -Ft/fő

 

A támogatás összege gyermekenként nem lehet kevesebb, mint 3.000,-Ft és nem haladhatja meg az 57.000,-Ft-ot, éves keret kimerüléséig adható.

 

Csepeli temetési támogatás

 

Az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodók részére nyújtott eseti támogatási forma.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata,

 

a kérelmező nevére kiállított eredeti temetési számla.

 

A kérelmet az elhalálozást követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet benyújtani.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 108.300,-Ft, családban élőnél 94.050,-Ft/fő.

 

Nem jogosult támogatásra az a személy, akinek az elhunyt eltemettetése tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződés alapján fakadó kötelezettsége.

 

A támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál kevesebb nem lehet és maximálisan a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegéig terjedhet.

 

Csepeli támogatás nyílászáró cseréjére

 

Lakása nyílászáróinak cseréjére támogatás nyújtható annak a természetes személynek, aki a lakásnak legalább 50% tulajdoni hányad arányában tulajdonosa, valamint lakó- vagy tartózkodási helye a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben a felújítani kívánt lakásba van bejelentve, és ott életvitelszerűen lakik.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a kérelmező nevére és címére kiállított anyagköltség megvásárlását igazoló számlát, melynek kelte nem lehet korábbi, mint a kérelem benyújtását megelőző 365. nap.

 

A támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, újabb kérelem a támogatás megállapítását követő harmadik évtől nyújtható be.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 179.550,-Ft, családban élő esetén 139.650,-Ft/fő.

 

A támogatás mértéke a számlával igazolt anyagköltség 40%-a, de legfeljebb 250.000,-Ft, a támogatás a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg kimerüléséig nyújtható.

 

Csepeli gyermekétkeztetés térítési díjának kedvezménye

 

Kerületünk iskoláiba járó gyermekek étkezéstérítési díjához nyújtható kedvezmény.

 

A támogatás iránti kérelmet az iskolában kell benyújtani.

 

A támogatás jövedelemhatára és a kedvezmény mértéke:

 

normatív kedvezményre jogosult gyermek esetében 85.500,-Ft/fő kedvezmény: 30%,

 

normatív kedvezményben nem részesülő gyermek esetében 94.050,-Ft/fő kedvezmény: 50%

 

normatív kedvezményben nem részesülő gyermek esetében 108.300,-Ft/fő kedvezmény: 30%.

 

Csepeli hátralékkezelési szolgáltatás és támogatás

 

A lakásfenntartási kiadások körében keletkezett, legalább hat havi hátralékra vonatkozó tartozás rendezése érdekében igénybe vehető eseti támogatási forma, feltéve, hogy a kérelmező (adós) a hátralékkal érintett lakás tulajdonosa, tulajdonostársa, haszonélvezője, bérlője vagy bérlőtársa, az összes hátralék mértéke meghaladja az ötvenezer forintot, azonban nem éri el az egymillió forintot, a lakás szobaszáma nem haladja meg a rendeletben foglalt elismert mértéket.

 

További feltétel, hogy a kérelmező (adós) életvitelszerűen a lakásban lakik, feltéve, hogy a szolgáltatás iránti kérelmében vállalta a szolgáltatást nyújtó szervezettel történő együttműködést, tanácsadáson való részvételt, a kezelt hátraléktípusból származó hátralék és a megállapításra kerülő támogatás különbözetének megfizetését, és vagyonnal sem Ő, sem a háztartásban élő más személy nem rendelkezik.

 

A kérelmet a Humán Szolgáltatások Igazgatóságánál kell benyújtani (1211 Budapest XXI., Kiss J. alt. u. 54.), ahol megállapodást kötnek a kérelmezővel a hátralék rendezésével kapcsolatban.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a lakásban élés jogcímét igazoló iratot,

 

a hátralék összegét tartalmazó szolgáltatói igazolásokat és az önrész befizetését igazoló bizonylatot.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 108.300,-Ft, családban élő esetén 94.050,-Ft/fő.

 

A támogatás összege a jogosultság megléte esetén a kezelt adósság 75%-a (25%-os önrész megfizetése mellett), maximum 200.000,-Ft.

 

Csepeli lakbértámogatás

 

Szociális bérlakásban élő, vagyonnal nem rendelkező bérlők részére a lakbérhez nyújtott rendszeres támogatási forma, feltéve, hogy csepeli lakhatási támogatásban nem részesülnek.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

bérleti szerződés másolata

 

a lakás szociális bérlet jogcímét igazoló 30 napnál nem régebbi igazolás.

 

igazolás a lakbér összegéről.

 

Jövedelemhatár: egyedül élő esetén 108.300,-Ft, családban élő esetén 94.050,-Ft/fő.

 

A támogatás 1 évre kerül megállapításra, havi összege a lakbér 15%-a, de legalább 4.000,-Ft, mely a bérlakást kezelő szervezet részére kerül átutalásra.

 

Csepeli lakhatási támogatás

 

A lakásfenntartási kiadásokhoz nyújtott rendszeres támogatási forma, mely annak a személynek nyújtható, aki a lakásnak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője vagy ezeknek egyeneságbeli rokona vagy testvére, és a lakásfenntartás elismert havi fenntartási költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja, és vagyona sem neki, sem a háztartásában élő személynek nincs, és csepeli lakbértámogatásban nem részesül.

 

A kitöltött kérelemhez csatoltandó egyéb mellékletek:

 

a lakásban élés jogcímét igazoló dokumentumot, adásvételi vagy bérleti, használati szerződést,

 

az igazolt költség kiszámításához a szolgáltatók által kibocsájtott egy nyári (június-augusztus) és egy téli (december-február) havi számla,

 

annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlája, amelyhez a kérelmező a lakhatási támogatást kéri (a fogyasztói azonosítószámok miatt).

 

Jövedelemhatár: egyedül élő 70 év alatti: 114.000,-Ft, 70 év feletti egyedülálló: 133.950,-Ft/fő, családos: 99.750,-Ft/fő, 70 év feletti családos (nyugdíjas házastárs, élettárs): 114.000,-Ft/fő.

 

A támogatás 1 évre kerül megállapításra, havi összege 15.000,-Ft, mely a közüzemi szolgáltató részére kerül átutalásra, a támogatást a szolgáltató írja jóvá a kérelmező részére küldött számlában.