Variációk magyar filmplakátra

2022. október 16. vasárnap, 13:12

magyar filmp

„De a mienk- Variációk magyar filmplakátra” címmel nyílt kiállítás Kovács Zoltán „Genzo” grafikusművész alkotásaiból október 15-én a Munkásotthonban.

Megnyílt a Barba Negra

2022. október 14. péntek, 08:13

DSC02502A KALEO nevű izlandi rockegyüttes koncertjével megnyílt Csepelen a Barba Negra Red Stage. A főváros egyik legnépszerűbb koncert- és rendezvényhelyszíne a XI-ik kerületből költözött Csepelre.

korcimer 15

Adatkezelési tájékoztató

 

Csepel naptár – 2023 elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan

 

1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen pontban részletezett Adatkezelési tájékoztató többek között tájékoztatást nyújt a pályázónak a „Csepel naptár – 2023” pályázat során történő személyes adatainak kezeléséről úgy, mint a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat a pályázó az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.

 

A jelen pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen. A pályázatban való részvétel előfeltétele ugyanakkor a személyes adatok megadása, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulás. A pályázó a nevezés beküldésével a Részvételi szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót kifejezetten elfogadja és megadja a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását.

 

1.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK

 

A pályázat szervezője Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (székhely: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.; törzskönyvi azonosító: 735847), e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező).

 

1.2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a pályázattal összefüggésben, a pályázat lebonyolítási időtartama alatt a pályázók nevezésének nyilvántartása, értékelés lebonyolítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a tiszteletpéldányok átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokat a pályázat lezárását, illetve, ha a tiszteletpéldányok átadására a pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a tiszteletpéldányok átadását követően törli.

 

A pályázók a jelen pályázatban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a tiszteletpéldányokat nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes pályázók nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett a tiszteletpéldányok átadását követően maximum öt [5] éves határozott időtartamig.

 

1.3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a pályázó a nevezés beküldésével megad.

 

Az adatkezelés jogalapja a pályázó önkéntes hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik. A pályázó a nevezés beküldésével hozzájárul, hogy az Adatkezelő a pályázók által a nevezés során megadott személyes adatokat kezelje. Az adatkezelés jogalapja jelen tájékoztatás ismeretében az érintettek, azaz a pályázók előzetes és részletes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

 

1.4. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

Nevezés során a pályázók személyes adatainak kezelése – a pályázó által megadott – alábbi személyes adatokra terjed ki:

- teljes név;

- életkor;

- email cím;

- telefonszám;

- pontos lakcím [kizárólag nyertes pályázók esetén];

- minden egyéb a pályázaton történő részvétellel kapcsolatban a pályázó által Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére nyilvánosságra hozott adat;

Pályázatban való részvétel feltétele a személyes adatok megadása.

 

1.5. KIK ISMERHETIK MEG A REGISZTRÁLT ADATOKAT?

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelők a pályázó személyes adatait harmadik személyeknek semmilyen formában nem adja el, nem továbbítja, illetve nem adja át a pályázó erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása nélkül.

 

1.6. A PÁLYÁZÓ JOGAI A KEZELT ADATAIVAL KAPCSOLATBAN

1.6.1. A pályázót megilleti az adataihoz történő hozzáférés joga. A hozzáférés joga alapján, a pályázó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben azok kezelése folyamatban van, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés céljáról, a pályázóra vonatkozó személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ha ez pontosan nem határozható meg úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a pályázat érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a pályázónak a pályázaton való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a pályázó ezt kéri. Pályázó az alábbi esetekben jogosult az adatkezelés korlátozását kérni:

1.6.3.1. a pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

1.6.3.2. az adatkezelés jogellenes, és a pályázó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

1.6.3.3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

1.6.3.4. a pályázó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a pályázó jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Adatkezelő a pályázó adatainak helyesbítése, adatkezelés korlátozza vagy az adatok törlése iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a pályázót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

1.6.4. A pályázót megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében a pályázó jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az  Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor a pályázó kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

1.6.5. A pályázót megilleti a tiltakozás joga. A pályázó saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a pályázó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a pályázó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

1.6.6. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a pályázó önkéntes hozzájárulásán alapul, a pályázót megilleti a hozzájárulásának visszavonásának joga, azaz jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. Ez ugyanakkor nem érinti visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a hozzájárulás visszavonására a pályázat érvényes időtartamának befejezése előtt következik be úgy a

pályázónak a pályázaton való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.

 

1.8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a pályázó úgy érzi ennek nem felelt meg a Szervező, illetve a fent említett jogokkal kapcsolatos kérdése, merül fel, jogával élni kíván, úgy a pályázónak lehetősége van jelezni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a következő postai címen: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint a hatáskörrel rendelkező szervhez, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Telefonszám: +36 (1) 391 1400).

Továbbá amennyiben a pályázó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

1.9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelési szabályok folyamatos változása miatt, időről időre felülvizsgálja és az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa, hogy minél magasabb szintű védelmet biztosíthasson a pályázó adatainak kezelése során. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata www.csepel.hu-n érhető el.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (közismert nevén a GDPR) valamint a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

2022. október 

 

 

Részvételi szabályzat

Csepel naptár – 2023 elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata naptár-fotópályázatot hirdet hobbi fotósok számára, Csepel épített vagy természeti értékeit, kerületi eseményeket, rendezvényeket vagy közösségi életérzéseket ábrázoló kreatív alkotások beküldésére.

 

1. PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE

„Csepel naptár – 2023” elnevezésű fotópályázat

(továbbiakban: pályázat) szervezője Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (székhely: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.; törzskönyvi azonosító: 735847).

 

2. PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A pályázaton lelkes amatőr és hobbi fotós magánszemélyek jelentkezését várjuk.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata azon pályázatokat tekintik érvényesnek, amelyek megfelelnek a jelen szabályzatban feltüntetett feltételeknek. Azok a pályázatok, amelyek a jelen szabályzatban rögzített alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek.

A pályázatra történő nevezés díjtalan.

 

3. PÁLYÁZATRA VÁRT FÉNYKÉPEK KATEGÓRIÁI

A pályázatra Csepel épített vagy természeti értékeit, kerületi eseményeket, rendezvényeket vagy közösségi életérzéseket ábrázoló fényképeket várunk.

 

4. A PÁLYÁZATRA BEKÜLDENDŐ FÉNYKÉP(EK) TECHNIKAI PARAMÉTEREI ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK

A pályázatra kizárólag digitális fényképpel lehet nevezni. A beküldött fényképek formátuma „JPG” kiterjesztés, fekvő tájolású, az egyes fényképek felbontása legalább 8 Mpixel, mérete pedig legfeljebb 5 MB legyen. Egy pályázó maximum 3 (három) – saját maga által készített – fényképpel nevezhet. Amennyiben egy pályázó több mint 3 fényképet tölt fel, az első 3 feltöltött fényképe minősül a pályázatának. A pályázatokat – a pályázó nevét, kép készítésének helyét, illetve mely hónapra kíván nevezni az adott fotóval megjelölést tartalmazó levelét – a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címen lehet elektronikusan benyújtani.

A fotó(k) fájlnevét ékezetes betűkkel írva kell megadni az alábbi minta alapján: Fénykép címe_Vezetéknév_Keresztnév_Kép készítés dátuma.jpg. (pl.: Tamariska domb_Kiss_József_20221116).

A pályázatra olyan képek nevezhetőek be, melyek a 2022. évben készültek. A pályázó kizárólag a saját maga által készített, eredeti alkotással pályázhat.

 

5. PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE

Pályázó a pályázatát a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre, nevének (vezetéknév és keresztnév), e-mail címének, telefonszámának megadásával (a telefonszám megadása nem kötelező), a fényképek készítési helyének megjelölésével és fényképek csatolásával nyújthatja be.

Szabálytalannak minősülnek azok a pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) a képek obszcén szavakat tartalmaznak, obszcén tartalmúak (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a pályázat témájától eltérő tárgyat tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervezők jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) egyéb módon jogsértőek. A pályázat tartalmáért a pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása vagy igénye merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, illetve felhasználási joggal rendelkezők jogosultak a pályázóra áthárítani. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő pályázók pályázatait kizárja.

 

6. PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA

A pályázat beküldésének határideje: 2022. november 06. 23:59 perc

 

7. BEKÜLDÖTT PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

A pályázatok Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere, Borbély Lénárd hivatalos Facebook oldalán lesznek közzétéve. A Facebook oldalon megjelent képekből közönségszavazáson dől el, hogy melyek a legjobb tavaszi, nyári, őszi és téli képek. Évszakonként a kilenc legtöbb szavazatot kapott kép közül a zsűri döntése alapján áll össze a nyertes pályaművek sora.

A pályázat díjazása:

A falinaptár fotóinak készítői tiszteletpéldányt kapnak a Csepel – 2023 falinaptárból, illetve nevük megjelenik az általuk készített hónapfotó mellett, melynek köszönhetően a nagyközönség is megismerheti a munkásságát.

 

8. EREDMÉNYHIRDETÉS

A beküldött Pályázatokra nyitva álló szavazási határidő: 2022. november 13. 23:59 perc.

Kiválasztott pályázatok szerzőinek értesítése az eredményről: 2022. november 24. és november 30. között történik az általuk megadott elérhetőségek valamelyikén. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a nem díjazott pályázókat semmilyen formában nem tájékoztatja. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy a tiszteletpéldányok átadására személyesen, ünnepségen kerüljön sor. Amennyiben a pályázó a tiszteletpéldányt nem veszi át, az másnak nem kerül átadásra. Amennyiben a tiszteletpéldányok átadására személyesen, ünnepségen kerül sor, a pályázó hozzájárul a róla készült kép, - és hangfelvétel készítéséhez, közzétételéhez.

 

9. FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁGOK

A nevezés során a pályázó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg, a meghatározott körben. A pályázó az adatok megadásával kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más harmadik felek jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatánál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint ezekkel a költségekkel kapcsolatosan felmerült díjak és költségek megtérítésére személyes feltétlen és kifejezett kötelezettséget vállal. A pályázó a fényképeinek beküldésével elfogadja a Részvételi szabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót és a pályázat feltételeit. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a beküldött fényképeket térítés nélkül korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználja a pályázó nevének feltüntetésével Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata honlapján, a Csepeli Hírmondó nyomtatott és elektronikus számában és egyéb – általa szabadon meghatározott – felületeken és formában felhasználja. Ez azonban nem jelent kizárólagos használati jogot, a pályázó a fényképeivel továbbra is szabadon rendelkezik. A pályázatként benyújtott fényképek tartalmáért teljes jogi felelősség a pályázót terheli. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata felelősségét kifejezetten kizárja. A pályázók fénykép beküldésével kijelentik és szavatolják különösen, hogy (i) szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni joggal, (ii) a fényképek egyedüli és kizárólagos szerzői, (iii) a beküldött fényképek nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait, (iv) az általa beküldött fénykép kizárólag olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a fénykép elkészítéséhez és a pályázatba történő beküldéséhez, továbbá (v) szavatol azért, hogy a beküldött fényképen szereplő személyektől esetlegesen megfelelő adatvédelmi hozzájárulással rendelkezik. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a pályázat céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett pályázót a pályázatból indoklás és külön értesítés nélkül kizárja. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a pályázat közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartja a jogot arra, hogy jelen pályázatot bármikor és azonnali hatállyal visszavonja, törölje vagy felfüggessze.

 

10.ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Pályázó az Adatkezelési tájékoztatót a fényképeinek beküldésével automatikusan elfogadja.

Budapest, 2022. október

Negyvenéves születésnap

2022. október 06. csütörtök, 13:58

Negyveneves Mozgasserultek

Családi nappal egybekötve ünnepelték alapításuk negyvenedik évfordulóját a Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesületének tagjai szeptember 24-én. A Királyerdei Művelődési Ház udvarán tartott születésnapi ünnepségen a városvezetés képviseletében Borbély Lénárd polgármester és Szuhai Erika önkormányzati képviselő, a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság elnöke köszöntötték a résztvevőket.

Az aradi vértanúkra emlékeztek

2022. október 06. csütörtök, 11:05

DSC02215Emlékműsorral és koszorúzással tisztelgett Csepel Önkormányzata az 1848–49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúi előtt. A kerület elöljárói és polgárai október 6-án reggel koszorúztak, és helyeztek el mécseseket a Szentmiklósi úti lévő emlékhelynél. 

Őszi dísznövényakció

2022. október 06. csütörtök, 09:45

Disznoveny2022

Az esős időjárás sem szegte kedvét a csepeli lakosoknak, hogy a reggeli óráktól kezdve átvegyék a Csepeli Zöld Sziget Program keretében meghirdetett ingyenes dísznövényeket. Az önkormányzat őszi dísznövényakciójában huszonegyféle, összesen 5500 kiültetésre szánt növényt adtak át a Városgazda munkatársai a pályázatra sikeresen jelentkező csepelieknek.

Aradi vértanúk emléknapja - Meghívó

2022. október 04. kedd, 14:54

Aradi vertanuk eml 2022

Idősköszöntés Csepelen

2022. október 04. kedd, 13:53

Idoskoszontes 2022 okt

2022. október 4-én, délelőtt Ábel Attila alpolgármester köszöntötte Tóth Bélánét 95. születésnapja, Benedek Istvánnét, Dr. Bíró József Gyulánét és Lados Jánost 90. születésnapja alkalmából.

Island Rock 2022

A nyári verseny felkészítő táborok után, szeptember 17-18-án Villachban már világkupa fordulón indultak a nemzetünket képviselő versenyzők, melyen 12 ország 131 párosa és 27 formációja 8 kategóriában mérte össze tánctudását. Az Island Rock Csepel versenyzői, három kategóriában képviselték Magyarországot.

Allamp eskutetel 2022 osz2022. október 3-án magyar állampolgári esküt tettek a csepeli polgármesteri hivatal nagytanácstermében.